Het belang van de 16 persoonlijkheidstypen in een organisatie

Het belang van diversiteit op de werkvloer moet niet worden onderschat. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat een organisatie of een bedrijf beter presteert als er mensen in dienst zijn met verschillende achtergronden en eigenschappen. Bedrijven die zich inzetten voor diversiteit op de werkvloer hebben een flinke voorsprong op de concurrentie. Deze bedrijven hebben namelijk meer overlevingskansen, meer omzet, verhoogde creativiteit, een positief imago en doorgaans meer tevredenheid onder werknemers. Het loont een organisatie dus zeker om te investeren in meer diversiteit. Om de diversiteit binnen een organisatie te bevorderen, is het belangrijk om bij de werving van nieuw personeel nadrukkelijk aandacht te hebben voor gender en diverse culturele en etnische achtergronden. Maar hier houdt diversiteit op de werkvloer niet op. Het is namelijk ook zeker waardevol om rekening te houden met de competenties en de persoonlijkheden van personeelsleden. Daarom is het raadzaam om bij de recruitment rekening te houden met diverse persoonlijkheidstypen.

Verschillende persoonlijkheidstypen

We weten dat mensen onderling flink van elkaar kunnen verschillen. Al vanaf de oude Grieken houdt men zich bezig met het typeren van mensen en hun persoonlijkheden. In het prille begin werden personen gecategoriseerd op hun temperament, bepaald door humores, oftewel de verschillende lichaamssappen. Deze theorie lijkt nu sterk achterhaald, maar niets is minder waar. Tot op de dag van vandaag fascineert deze categorisering vele psychologen. Sterker nog, deze opvattingen zijn de inspiratiebron geweest van veel persoonlijkheidstypologieën van tegenwoordig en het 4-kleurenmodel dat nog veel gebruikt wordt.

Tegenwoordig maken we gebruik van enkele theorieën en persoonlijkheidstypologieën om mensen te categoriseren op basis van hun persoonlijkheid. We lichten enkele populaire benaderingen toe.

Persoonlijkheidstypen van Jung

De persoonlijkheidstypen van Jung zijn te zien als de basis van de moderne persoonlijkheidstypologieën. Hij introduceerde de termen introversie en extraversie. Deze termen worden tot op de dag van vandaag nog gebruikt in de bepaling van persoonlijkheidstypen. Jung stelde dat er vier psychologische functies zijn die, gecombineerd met de houdingen introversie en extraversie, acht mogelijke persoonlijkheidstypen creëren. De psychologische functies denken, voelen, gewaarwording en intuïtie, welke hij benoemde, zijn nog steeds belangrijk in moderne theorieën en de 16 types persoonlijkheidstest vindt hier zijn oorsprong.

 

Myer-Briggs persoonlijkheidstypen

Het Myer-Briggs model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers. Zij introduceerden vier factoren met elk twee uiterste polen die samen zestien verschillende persoonlijkheidstypen creëerden. De factoren Extraversion-Introversion, Sensing-Intuition, Thinking-Feeling en Judging-Perceiving lijken enigszins op de typeringen van Jung, maar zijn verder ontwikkeld en uitgewerkt. Op de schaal Extraversion-Introversion wordt onderzocht waar iemand zijn of haar aandacht op richt. De factor Sensing-Intuition geeft inzicht in hoe iemand informatie opneemt. De factor Thinking-Feeling vertelt meer over hoe men beslissingen neemt. En de factor Judging-Perceiving geeft inzicht in hoe iemand omgaat met de wereld om hen om haar heen.

Dispositionele benadering

Alfred Binet is bekend van zijn gestandaardiseerde tests, maar hij is ook de persoon die medeverantwoordelijk is voor de introductie van de zestien persoonlijkheidstrekken zoals we deze tegenwoordig veel zien. Dit is de periode waarin de persoonlijkheidstypen ook voor het eerst wetenschappelijk onderbouwd werden en getest konden worden. Later onderzoek onthulde dat er ook binnen deze zestien persoonlijkheidstrekken onderlinge correlaties optreden.

The Big Five

The Big Five is één van de meest bekende persoonlijkheidstyperingen in onze samenleving. Dit model onderscheidt vijf verschillende dominante persoonlijkheidstrekken: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid. Deze trekken zijn dimensies waarop iemand hoog of juist laag kan scoren. Zo ontstaan unieke persoonlijkheden die getest kunnen worden. Deze persoonlijkheidstyperingen en de resultaten van deze tests worden ook empirisch ondersteund.

The Bridge Personality Test

The Bridge Personality Test is een test ontwikkeld door TestGroup in samenwerking met diverse universiteiten in binnen- en buitenland. De test combineert de bevindingen van the Big Five, het 4-kleuren model en de 16 types test van Jung om unieke inzichten te bieden in iemands persoonlijkheid en capaciteiten. De test is voornamelijk bedoeld als recruitmenttool voor organisaties en bedrijven.

The Bridge Personality Test als recruitmenttool

Om diversiteit in persoonlijkheidstypen te bevorderen op de werkvloer, kan er gebruik worden gemaakt van The Bridge Personality Test tijdens de recruitment. Doorgaans bestaat het recruitmenttraject uit diverse sollicitatiegesprekken en evaluaties, maar het afnemen van een capaciteitentest of een 16 types test als The Bridge Personality Test heeft veel toegevoegde waarde. De test bestaat uit 240 vragen waarbij de kandidaten zichzelf moeten beoordelen in een werksituatie. De test is verkrijgbaar in 20 verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. De antwoorden geven helder inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat. Deze antwoorden leiden tot inzichten op de dimensies Besturen, Uitvoer, Mentaal, Houding, Omgang, Management, Invloed, Aanpak, Energie, Uitwerking, Ondersteuning, Veerkracht, Dynamiek, Visie, Denkbeeld en Analyse. De scores op deze dimensies kunnen vervolgens worden gebruikt om de kandidaten te omschrijven als Bridge Type. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende persoonlijkheidstypen: realist, verzorger, adviseur, wetenschapper, oplosser, vredestichter, idealist, strateeg, doener, performer, inspirator, vernieuwer, beslisser, dienstverlener, coach en leider.

Persoonlijkheidstypen in een organisatie

Om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen, en zoveel mogelijk verschillende talenten in de organisatie te halen, is het essentieel om bij de selectie van nieuw personeel niet alleen te kijken naar competenties, opleiding en werkervaring, maar om ook het persoonlijkheidstype mee te nemen in de beoordelingen. Een organisatie is namelijk niet compleet zonder diversiteit in competenties en persoonlijkheid. Gebruikmakend van bovenstaande Bridge Types wordt al snel duidelijk hoe belangrijk alle typen zijn in een organisatie. De typen complementeren elkaar en samen vormen ze een ideale organisatie. Geen bedrijf is compleet zonder leider, maar een leider is niets zonder doeners, inspirators, vernieuwers en adviseurs. En een organisatie met alleen maar adviseurs is nergens zonder doeners, leiders en strategen. Hoe meer een organisatie dezelfde typen mensen aanneemt, hoe eenzijdiger de organisatie is. Het beknot de groei, de creativiteit, de innovativiteit, de richting en de productiviteit van een organisatie direct. Anderzijds zorgt een divers personeelsbestand juist voor meer actie, creativiteit, en een betere werksfeer. Met The Bridge Personality Test werk je actief aan een gezonde organisatie waarin ieders talenten ten volle worden benut.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *